iReteslaw

Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences]

Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk [Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences]

 

Opis w języku polskim

Zbiór Wydawnictwa Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk od 2016 roku pełni rolę platformy książkowej Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk (http://ispan.waw.pl/default/pl/slawistyczny-osrodek-wydawniczy). Są w nim upowszechniane w otwartym dostępie publikacje książkowe, które od 2016 roku ukazują się w wersji elektronicznej (wyłącznie lub równocześnie z wersją drukowaną). Uzupełniają go prace publikowane do 2015 roku włącznie, które pierwotnie wydano drukiem i do których uzyskano odpowiednią licencję. Niektóre starsze prace są dostępne w wersji elektronicznej w repozytorium RCIN (http://rcin.org.pl/dlibra), w otwartym bądź ograniczonym dostępie.

IS PAN publikuje prace z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa i historii Słowian. Prowadzi pięć serii wydawniczych: „Język na Pograniczach”, „Kultura na Pograniczach”, „Literatura na Pograniczach”, „Prace Slawistyczne. Slavica” i „Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach”. Niektóre monografie oraz prace zbiorowe ukazują się okazjonalnie poza seriami. Polityka wydawnicza IS PAN oraz instrukcje wydawnicze są dostępne na stronie: http://ispan.waw.pl/default/pl/slawistyczny-osrodek-wydawniczy

Czasopisma Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk od 2014 roku są wydawane wyłącznie w wersji elektronicznej, w otwartym dostępie, na Platformie czasopism IS PAN (https://ispan.waw.pl/journals/index.php). Tam też znajdują się wybrane numery archiwalne.

Książki oraz starsze numery czasopism w wersji drukowanej można nabyć w Księgarni IS PAN (http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia).

Wszystkie teksty w Zbiorze ukazują się w otwartym dostępie na licencji CC BY 3.0 PL. Oznacza to, że są dostępne nieodpłatnie dla użytkowników, w tym instytucji. Użytkownicy mogą czytać, pobierać, kopiować, rozpowszechniać, drukować, przeszukiwać pełen tekst każdego z tomów, jak również publikować do niego odnośniki bez uzyskiwania zgody wydawcy czy autora.

Autorzy mają prawo zamieszczać swoje monografie czy artykuły w wersji udostępnionej przez wydawcę w innych repozytoriach lub na własnej stronie internetowej itp. dopiero po ich opublikowaniu w niniejszym Zbiorze (por. serwis SHERPA/RoMEO).

Kontakt z wydawnictwem
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Bartoszewicza 1b m. 17
00–337 Warszawa
e-mail: wydawnictwo@ispan.waw.pl
Kierowniczka: Dorota Leśniewska – dorota.lesniewska@ispan.waw.pl
Sekretarz: Jakub Ozimek – jakub.ozimek@ispan.waw.pl

English description

Since 2016, the community Publications of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences serves as the book publishing platform of the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences (http://ispan.waw.pl/default/pl/slawistyczny-osrodek-wydawniczy). The collection makes available, on an Open Access basis, books published by the Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, which since 2016, appear electronically (exclusively or simultaneously with a print edition). Also available are those books from before 2016, originally published in print, the appropriate licenses to which have been secured by the publisher. Older works are also to be found in the RCIN repository (http://rcin.org.pl/dlibra) in either open or restricted access.

The Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences, publishes works devoted to the linguistics, literary studies, cultural studies and history of Slavs. The Institute runs five book series – Język na Pograniczach [Borderland Languages], Kultura na Pograniczach [Borderland Cultures], Literatura na Pograniczach [Borderland Literatures], Prace Slawistyczne. Slavica [Monographs in Slavic Studies. Slavica] and Idee Wędrowne na Słowiańskich Bałkanach [Migrating Ideas in the Slavic Balkans]. By way of exception, some monographs and collective volumes are also issued outside series. The ISS PAS Publishing Policy and the guidelines for publishing monographs and collective volumes at the ISS PAS (http://ispan.waw.pl/default/pl/slawistyczny-osrodek-wydawniczy).

Since 2014, the eight journals of the Institutes have been published electronically only, in Open Access, on the ISS PAS Journals platform (https://ispan.waw.pl/journals/index.php), which also offers selected archive issues.

The print editions of books and older issues of journals can be purchased in the online Slavic Bookshop (http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia).

All texts in the repository are published under the CC BY 3.0 PL Open Access license. This means that they are available free of charge for all for all users, including institutions. The users may read, download, copy, distribute, print and search the full text of each volume as well as publicize links to them, without the need to seek permission from the publisher or the author.

The authors are entitled to publish their books or articles in other repositories, personal websites etc. in the version made available by the publisher and only after the work has been published in this repository (verify in SHERPA/RoMEO).

Contact to the publisher
Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
ul. Bartoszewicza 1b / 17
00-337 Warszawa, Poland
e-mail: wydawnictwo@ispan.waw.pl
Head: Dorota Leśniewska – dorota.lesniewska@ispan.waw.pl
Secretary: Jakub Ozimek – jakub.ozimek@ispan.waw.pl

Collections in this community

Recent Submissions

 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (2018)
  Drugi tom obszernej monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została forma leksykonu, którego ...
 • Jurewicz, Joanna; Masłowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2018)
  Monografia "Aksjosfera duszy - dusza w aksjosferze" jest drugim dziełem wielu autorów w serii "Antropologiczno-językowe wizerunki duszy w perspektywie międzykulturowej". Wielokulturowe ujęcie problematyki duszy pozwala na ...
 • Kowalski, Paweł (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2018)
  Książka stanowi rezultat spotkań konferencyjnych, organizowanych w Instytucie Slawistyki PAN w latach 2016-2018, zatytułowanych „Nowoczesne systemy slawistycznej informacji bibliograficznej - dziś i jutro” oraz „Językoznawstwo ...
 • Душкин, Максим; Duszkin, Maksim (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2018)
  В книге представлен анализ развития идеи числительного в русских грамматических работах XVIII-XIX в. В первых работах числительные не считались отдельной частью речи. Некоторые ученые отождествляли числительные с именами ...
 • Golachowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2018)
  Wieloautorska monografia poddająca oglądowi XX wiek z perspektywy jego znaczenia dla procesu samoidentyfikacji jednostek i/lub społeczności oraz – w przypadku tych drugich – umiejscowienia dwudziestowiecznych wydarzeń w ...
 • Krasowska, Helena; Pokrzyńska, Magdalena; Suchomłynow, Lech Aleksy (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2018)
  Książka jest jednym z efektów projektu „Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego”, realizowanego w latach 2015-2018. Książka składa się z trzech części. Pierwsza z nich poświęcona ...
 • Jankowiak, Mirosław (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Fundacja Slawistyczna; 2009)
  Książka "Gwary białoruskie na Łotwie w rejonie krasławskim" dokumentuje socjolingwistyczną sytuację osób mówiących różnymi odmianami języka białoruskiego w miejscu będącym swoistym pograniczem pograniczy, gdzie obok siebie ...
 • Barszczewska, Nina; Jankowiak, Mirosław (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2012)
  "Dialektologia białoruska" to praca dostarczająca czytelnikowi wiarygodnych, aktualnych i opartych na wynikach badań informacji na temat dialektów białoruskich, ich początków, zasięgu i zróżnicowania. Celem autorów jest ...
 • Nowak, Joanna (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2018)
  W monografii zanalizowano wyobrażenia narodów europejskich, które w opinii polskich autorów piszących w pierwszej połowie XIX wieku odegrały znaczącą rolę w dziejach Europy na przestrzeni wieków. Zgodnie z ówczesnym ...
 • Rudnik-Karwatowa, Zofia (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2017)
  Książka stanowi tom studiów autorstwa polskich i zagranicznych językoznawców poświęcony zmianom we współczesnych językach słowiańskich, szczególnie widocznym w słownictwie i słowotwórstwie. Uwzględnienie aspektu ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (red.); Gil, Dorota (wsp. red.); Miodyński, Lech (wsp. red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2018)
  Pierwszy tom obszernej (dziesięcioczęściowej) monografii, opracowanej przez slawistów polskich (przy współpracy uczonych z kilku ośrodków zagranicznych) w ramach grantu NCN OPUS (2014/13/B/HS2/01057). Całości nadana została ...
 • Grek-Pabisowa, Iryda (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2017)
  Przedmiotem książki jest scharakteryzowanie systemu fonetycznego, gramatycznego i słownictwa gwar polskich osiedleńców z przełomu XIX i XX w. na terenach współczesnej Białorusi. Praca składa się z trzech części. Pierwsza ...
 • Rembiszewska, Dorota Krystyna (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; 2017)
  Intensywny i szybki rozwój cywilizacyjny w ostatnich dziesięcioleciach zaznaczył swoją obecność we wszystkich dziedzinach życia Europejczyków. Przemiany warunków życia i pracy, globalizacja szczególnie uwidoczniły się w ...
 • Jakubowicz, Mariola (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  The book deals with changes in words meanings – and especially, the regularities therein – as exemplified by selected Proto-Slavic-derived adjectives denoting human traits, whose semantic development has been analysed since ...
 • Osińska, Katarzyna (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  The Russian theatre of the second half of the 20th century confronted mainly its own past: the work of Stanislavsky, Meyerhold, Vakhtangov. It almost a set rule for theatre artists to openly declare their attachment to ...
 • Szwat-Gyłybowa, Grażyna (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  This study in history of ideas looks at the hitherto unstudied subject matter of adaptations of the medieval gnostic movement known as Bogomilism to the needs of modern and postmodern discourses of Bulgarian identity. A ...
 • Zielińska, Anna (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  This now classical monograph deals with the linguistic situation of Poland's multilingual Old-Believer communities in the 1990s. Analysing the influence - in terms of phonology, inflection, syntax and vocabulary - of the ...
 • Engelking, Anna (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  Anna Engelking, ethnographer and ethnolinguist, draws on her long-standing research in the Polish-Belarusian borderland to answer the question about the nature of folk curse ritual, the particular speech-action that is at ...
 • Krasowska, Helena (Institute of Slavic Studies, Polish Academy of Sciences; 2017)
  Based on the results on extensive fieldwork - comprising both interviews and archival research - Helena Krasowska presents an in-depth portrayal of the Polish community in the south-east of Ukraine, touching on the group's ...
 • Kapełuś, Magdalena; Masłowska, Ewa; Pazio-Wlazłowska, Dorota (red.) (Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk; Wydział Orientalistyczny Uniwersytetu Warszawskiego; 2016)
  "Monografia otwiera interdyscyplinarny dyskurs o sposobie funkcjonowania pojęcia [duszy] w różnych kulturach świata oraz przemianach, jakim podlegało ono na przestrzeni wieków. (…) Celem wszczęcia interdyscyplinarnej i ...

View more